073-7872770 | 073-7872771

ביטוחי מנהלים

בנוסף לקרן פנסיה וקופת גמל, ביטוח מנהלים מהווה אפיק חיסכון פנסיוני נוסף לבחירת העובד. הכספים באפיק חיסכון זה ישולמו לחוסך באחת משתי צורות- בצורה הונית( סכום חד פעמי) או בצורה של קצבה חודשית בגיל הפרישה.

מהו ביטוח מנהלים?

בנוסף לקרן פנסיה וקופת גמל, ביטוח מנהלים מהווה אפיק חיסכון פנסיוני נוסף לבחירת העובד. הכספים באפיק חיסכון זה ישולמו לחוסך באחת משתי צורות- בצורה הונית( סכום חד פעמי) או בצורה של קצבה חודשית בגיל הפרישה. בשונה מקרן פנסיה בה קיימים כיסויים ביטוחיים לנכות ושארים, בביטוח מנהלים יש לרכוש את הכיסויים הביטוחיים בנפרד. העיקריים שבהם- ביטוח למקרה מוות( ריסק) וביטוח לאובדן כושר עבודה, עד 75% מהשכר. בשונה מקרן פנסיה, שנחשבת למוצר תקנוני, ביטוח מנהלים הוא חוזה בין המבוטח לבין חברת הביטוח, עם כל המשתמע מכך, לרבות העובדה שהתנאים בחוזה הינם קבועים ואינם ניתנים לשינוי במהלך תקופת הביטוח, כולל מקדם הקצבה ודמי הניהול.

למי זה מיועד?

בדומה לשאר המוצרים הפנסיוניים, גם ביטוח מנהלים מיועד הן לשכירים והן לעצמאים. עבור עצמאים נהוג לכנות את הפוליסות בשם "תגמולים לעצמאים". מאז ה 1.1.2008 קיימת חובה על כל מעסיק בישראל להפריש לעובדיו למוצר פנסיוני, ובתוך כך גם לביטוח מנהלים. עובד חדש אשר מתחיל בעבודה חדשה ללא הסכם פנסיוני קודם יהיה זכאי להפרשות לאחר חצי שנה בלבד וללא הפרשות רטרואקטיביות. זאת לעומת עובד שיש לו מוצר פנסיוני פעיל ממקום עבודה קודם. לגביו חלה חובה להפריש לפנסיה אחרי שלושה חדשים ורטרואקטיבית מהיום הראשון לעבודה אצל המעסיק החדש.

איזה סוגי ביטוחי מנהלים קיימים?

קיימים סוגים שונים ומגוונים של ביטוחי מנהלים. אחת הסיבות לריבוי המוצרים היא השינויים התכופים בחקיקה וברגולציה. סיבה נוספת היא שיווקית גרידא, בשל התחרות החזקה ורבת השנים בין חברות הביטוח על כיסם של המבוטחים.

להלן הסוגים העיקריים של ביטוחי המנהלים בישראל-

 • פוליסות מבטיחות תשואה- פוליסות אשר שווקו עד לשנת 1990 ואשר הכספים בהן לא הושקעו בבורסה/ שוק ההון אלא הבטיחו לחוסכים תשואה של 3% עד 5% פלוס מדד לשנה, בהתאם לתאריך פתיחת הפוליסה.
 • פוליסות עדיף- פוליסות אשר שווקו עד לסוף שנת 2003 וכללו מרכיב חסכון ומרכיב כיסוי ביטוחי, עם יחס שניתן היה לשנותו באמצעות משא ומתן. עד לשנת 2000 הפוליסות היו קצבתיות. משנת 2000 נוספה גם האופציה לקבלת כספים בצורה הונית ולא רק קצבתית. דמי הניהול בפוליסות אלה היה ונשאר קבוע ובלתי ניתן לשינוי עד עצם היום הזה.
 • פוליסות מעורב- פוליסות אשר שווקו משנות ה 50 ועד לסוף שנת 2003 וכללו מרכיב חסכון ומרכיב כיסוי ביטוחי בעלי יחס הפוך ככל שמתקדמים על ציר הזמן. ככל שגדל החסכון קטן הכיסוי הביטוחי אך סכום הביטוח נשאר זהה לכל אורך חיי הפוליסה, כך שבמקרה פטירתו של המבוטח יעמוד לרשות המוטבים סכום ביטוח זהה וקבוע.
 • פוליסות משתתפות ברווחים- פוליסות אשר שיווקן החל בשנת 1991, במקום פוליסות מבטיחות התשואה. הכספים בפוליסות אלה מושקעים בבורסה/ שוק ההון באמצעות מגוון רחב של מסלולי השקעה בהתאם לצרכיו ורצונו של המבוטח.
 • פוליסות גמלא- תכנית ביטוח אשר מבטיחה תשלום גמלה חודשית לכל ימי חייו של המבוטח החל מהגיל שנקבע, ובהתאם לאחד מ 4 מסלולים( גמלא א' עד ד'). הכספים בפוליסה מופקדים בסכום חד פעמי או באמצעות הפקדה חודשית רציפה. הגמלה נקבעת ע"י חלוקת הכספים הצבורים במקדם הקצבה.
 • פוליסות חדשות( משנת 2004) להון/ קצבה- פוליסות ששיווקן החל בשנת 2004 ואשר החליפו את כל סוגי הפוליסות שהיו נהוגים עד לאותה השנה. הפוליסות סווגו על פי אופן קבלת הכספים בעת פרישה- הון/ קצבה, ומבנה דמי הניהול שונה לזה שנהוג גם היום- על הצבירה ועל ההפקדות השוטפות. בנוסף, למבוטח יש את האופציה להחליט האם מעוניין לרכוש כיסוי ביטוחי, וזאת בניגוד לפוליסות הישנות, שקדמו לפוליסות אלה.
 • קופות גמל משלמות לקצבה- בקטגוריה זו נכללות קרנות פנסיה ואיתן גם ביטוחי מנהלים אשר יעוד הכספים בהם הוא קצבתי. קופות אלה משלמות את הקצבה ישירות למבוטחיהן, בשונה מקופות גמל לא משלמות לקצבה.
 • קופת גמל לא משלמות לקצבה- תיקון 3 משנת 2008 קבע שכל הכספים אשר יופקדו במוצרים הפנסיוניים החל מ 1.1.2008 ישולמו לחוסכים בצורה של קצבה חודשית ולא בצורה הונית. הקופות שהיו קופות הוניות ערב התיקון קיבלו אמנם אישור למעמד של קופת גמל לא משלמת לקצבה והכספים בהן יועדו למטרת קצבה אך הקצבה לא תשולם בהם בפועל עד שיועברו לקופה משלמת לקצבה.

מהי ההפרשה המקובלת לביטוח מנהלים?

ההפרשות המקסימליות עליהן חלות הטבות מס הן 8.33% לפיצויים, 7.5% תגמולי מעביד ו 7% תגמולי עובד. ההפרשות המקובלות על פי רוב הן 8.33% לפיצויים, 5% תגמולי מעביד ו 5% תגמולי עובד. יחד עם זאת חשוב ורצוי לעובד להגדיל את ההפרשות לתגמולי עובד מ 5% ל 7%. החשיבות היא כפולה- הטבות מס בעת ההפקדה והגדלת החיסכון לגיל פרישה ואיתו כמובן גם הקצבאות החזויות. ההפרשות על פי חוק( לפי צו ההרחבה לפנסיה חובה מאז 1.1.2008) עומדות על 6% לפיצויים, 6% תגמולי מעביד ו 5.5% תגמולי עובד.

האם ניתן להגדיר מוטבים בביטוח מנהלים או שרק יורשים זכאים?

בניגוד לקרן פנסיה בביטוח מנהלים ניתן לקבוע ולשנות את המוטבים בתכנית בכל עת, למעט כספי פיצויים. עקרונית, המוטבים יהיו הנהנים של כספי התגמולים בלבד ואילו מרכיב הפיצויים ישולם לשארים, אך גם זה ניתן לשינוי במקרים מסוימים( בעזיבת עבודה בהם מוסב הסטטוס של המבוטח לעצמאי וכספי הפיצויים הופכים להיות נזילים ומשוחררים בדומה לכספי התגמולים). לאחר פטירת המבוטח ישולמו הכספים למוטבים שנקבעו.

כיצד ומתי ניתן למשוך את הכספים?

יש להבדיל בין משיכת כספי פיצויים וכספי תגמולים. את כספי הפיצויים ניתן למשוך בעת הפסקת עבודה. לגבי כספי התגמולים קיימת הבחנה בין כספים שהופקדו עד לשנת 2004, לבין כספים שהופקדו בין שנת 2005 לשנת 2007 וכספים שהופקדו משנת 2008 ואילך. נהוג חומר שלמעט מקרים ספציפיים ונקודתיים ולמעט מקרים בהם מתקבל אישור מיוחד, את כספי התגמולים בביטוח מנהלים ניתן למשוך רק בגיל 60. כספים שהופקדו עד לשנת 2008 יהיו הוניים/ קצבתיים בהתאם לסוג הפוליסה. כספים שהופקדו אחרי שנת 2008 ישולמו בצורה של קצבה חודשית בלבד. משיכת כספי תגמולים אפשרית עוד קודם לכן אך במקרה כזה יחויב העמית בגובה המס השולי שלו או ב 35% (הגבוה מבין השניים).

האם בביטוח מנהלים קיים מקדם קצבה?

מקדם הקצבה בביטוח מנהלים עבר כמה וכמה תהפוכות לאורך השנים. קיימים ניואנסים רבים ומחלוקות בכל הנוגע להגדרת הביטוי "מקדם קצבה מובטח", אך אם נפשט את העניין, נהוג לומר שעד לשנת 2013 מקדם הקצבה בביטוח מנהלים היה מובטח, כלומר נקבע בתאריך ההצטרפות לפוליסה, בהתאם למקדם ששרר בחברות השונות. החל משנת 2013 מקדם הקצבה אינו מובטח, ונקבע בהתאם לתוחלת החיים בישראל, בדומה למקובל בקרנות הפנסיה.

מהם דמי הניהול שנגבים בביטוח מנהלים?

דמי הניהול בביטוחי מנהלים משתנים מפוליסה לפוליסה, בהתאם לסוג הפוליסה ועיתוי ההצטרפות אליה. מאז ביטול מקדמי הקצבה המובטחים, והחל משנת 2014, העמיד האוצר את דמי הניהול המקסימליים בביטוחי מנהלים על 1.05% מהצבירה ו 4% על ההפקדות החודשיות. מאחר וחלק הארי של המבוטחים רכש תכניות פנסיוניות לפני שנת 2014, דמי הניהול של רוב המבוטחים גבוה מדמי ניהול אלה.

איזה רמות סיכון קיימות בביטוח מנהלים?

בדומה למוצרים פיננסיים ופנסיוניים אחרים גם בביטוחי מנהלים קיימות רמות סיכון שונות, אשר ניתן להתאימן למאפיינים הספציפיים של כל חוסך, כמו גילו, סמיכותו לגיל הפרישה, אהבת/ שנאת סיכון שלו וכו'.

האם ניתן לעבור בין ביטוחי המנהלים והאם יש לכך השלכות?

ערב ביטול מקדם הקצבה המובטח בביטוחי מנהלים בשנת 2013, ניתן היה לנייד את הכספים בין החברות השונות ללא כל קנסות, עלויות וכו'. מאז ביטול המקדם המובטח, נוצר מצב בו המבוטחים "כלואים" בחברות בהן מתנהלים הכספים, וזאת בשל חוסר כדאיות להעביר את כספי הצבירה לחברה אחרת, צעד שכרוך למעשה בביטול המקדם המובטח לחוסך. בעקבות טיוטה חדשה שנכנסה לתוקף בספטמבר 2015, תוחזר האופציה לנייד ביטוחי מנהלים עם מקדם קצבה מובטח. יש לציין שפוליסות הוניות ניתן לנייד בין החברות השונות שכן אין בהן מקדם קצבה, ולפיכך אין כל פגיעה/ מניעה בהעברתן. גם במקרה של פוליסות קצבתיות וגם במקרה של פוליסות הוניות, יש לקחת בחשבון את מכלול הפרמטרים בטרם מבצעים פעולה מסוג זה, כגון מצב בריאותי, דמי ניהול, תשואות וכו'.

איך בוחרים ביטוח מנהלים?

ביטוחי המנהלים השונים נבדלים זה מזה במגוון רחב של פרמטרים. העיקריים שבהם-

 • תשואות בחתכי זמן שונים שנקבעו ע"י האוצר
 • אופן קבלת הכספים- הון/ קצבה
 • מדדי סיכון- שארפ, סטיית תקן וכו'
 • עלויות
 • מקדמי הקצבה
 • כיסויים ביטוחיים

לפיכך המשימה של בחירת ביטוח מנהלים אינה עניין של מה בכך ויש לשקול את העניין בכובד ראש בטרם קבלת החלטה.

למה Integrity?

 • הקצאת הנכסים
 • בחירת ביטוח המנהלים
 • התאמת ביטוח המנהלים והכיסויים הביטוחיים בו לצרכים הספציפיים שלך
 • התאמות לאורך השנים בהתאם לשינויים בצרכים
 • בקרה ופיקוח
 • השוואת תשואות
 • שקיפות
 • אינטגרציה- בחירת הרכב נכסים ורמת סיכון בהתאם למכלול הנכסים
 • יש פרמטרים לא פחות חשובים מתשואות ועלויות
 • לא מספיק לבחור ביטוח מנהלים

קיימים סוגים רבים של ביטוחי מנהלים, הכוללים מגוון רחב של פרמטרים, כגון הוניים/ קצבתיים, עם מקדם קצבה מובטח/ ללא מקדם קצבה מובטח וכו'. בנוסף, יש שונות גבוהה בין החברות בנוגע לדמי הניהול. 

תנו לנו לבחור עבורכם את ביטוח המנהלים הנכון ביותר לרוח התקופה, עם התאמה לצרכים הספציפיים שלכם, בעלויות הנמוכות ביותר וברמת הסיכון שמתאימה לכם.

יש לכם שאלה?

מלאו את הפרטים נציג יחזור אליכם בהקדם.

לייעוץ חינם

דילוג לתוכן